Εκτροφή Ζώων για Ειδικούς Σκοπούς (Έκθεση, Διατήρηση και Έρευνα)

Ίδρυση και Λειτουργία Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία οργανισμού, κέντρου, ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δίδουν έγκριση νοουμένου ότι:

το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό των ζώων κατέχει άδεια ως επαγγελματίας φροντιστής ζώων·
ο ζωολογικός κήπος απασχολεί ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού εξειδικευμένο στην προστασία άγριων ζώων·
η εγκατάσταση απασχολεί επαρκή αριθμό ικανού και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού·
διασφαλίζεται η προστασία και ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών·
τα υποστατικά επιβλέπονται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

Το έντυπο αίτησης για έγκριση οργανισμού, κέντρου, ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων μπορεί να υποβληθεί μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ : +357 22 805249
Φαξ: + 357 22805176
Ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  αντίγραφο λεπτομερούς τοπογραφικού σχεδίου των υποστατικών·
  πιστοποιημένο αντίγραφο συμβολαίου ή άλλο νομικό έγγραφο που επιβεβαιώνει την παροχή υπηρεσιών εγγεγραμμένου κτηνιάτρου στον οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο·
  αντίγραφο καταλόγου με τα ονόματα των εργαζόμενων και των προσόντων τους·
  αντίγραφο άδειας επαγγελματία φροντιστή ζώων ή εκπαιδευτή, η οποία απαιτείται για προσωπικό που απασχολείται στο χειρισμό ζώων·
  πιστοποιημένο αντίγραφο του συμβολαίου συνεργασίας με εγκεκριμένο κτηνιατρικό εργαστήριο για την εκτέλεση νεκροψιών (όπου εφαρμόζεται) ·
  πρωτότυπη διακήρυξη του ιδιοκτήτη αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για κατάλληλη αξιοποίηση των νεκρών ζώων.

  Μετά την υποβολή της αίτησης διεξάγεται επιθεώρηση των υποστατικών από αρμόδιο Κτηνιατρικό Λειτουργό του Τομέα Υγείας και Ευημερίας Ζώων και τον υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η έγγραφή ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο οργανισμός, το ινστιτούτο ή το κέντρο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Υγείας των Ζώων Νόμου και Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

τηρεί ενημερωμένο αρχείο των ζώων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις του·
δέχεται ζώα που προέρχονται μόνο από άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα·
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του (Ειδικού) Διατάγματος περί Υγείας Ζώων (Απαιτήσεις που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ζώων), το Νόμο περί Υγείας των Ζώων και το Νόμο περί Προστασίας και Ευημερίας Ζώων.