Χρήση Μεγαφώνων

Χρήση Μεγαφώνων

Γενικές Πληροφορίες

Για τη χρήση μεγαφώνων/Juke box σε επαγγελματικά υποστατικά στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια χρήσεως μεγαφώνων από τον Έπαρχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον Έπαρχο.

Μπορεί να αποκτήσει άδεια για χρήση μεγαφώνων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νοουμένου ότι θα αποταθεί στον οικείο Έπαρχο και θα εξασφαλίσει την προαναφερόμενη άδεια.

Το έντυπο αίτησης για χρήση μεγαφώνων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή η οποία είναι η οικεία Επαρχιακή Διοίκηση:

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
2 Αλκαίου, 1458 Λευκωσία
Τηλ: +357 22804304
Φαξ: +357 22804314
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Τ.Θ. 56062,3304 Λεμεσός
Τηλ: +357 25806500
Φαξ: +357 25305027
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Τ.Θ. 40103,6301 Λάρνακα
Τηλ: +357 24805152
Φαξ: +357 24304635
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου
5 Νικοδήμου Μυλωνά
Τηλ: +357 26801107
Φαξ: +357 26306251
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Ιστοσελιδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
Τ.Θ. 33130,5311 Παραλίμνι
Τηλ: +357 23812070
Φαξ: +357 23827735
Ηλ. Ταχ.: famagusta.dao@ famda.moi.gov.cy
Ιστοσελιδα: http://www.moi.gov.cy/da

  1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

    αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Υφυπουργείου Τουρισμού, σε περίπτωση που το υποστατικό εμπίπτει στις κατηγορίες των Κέντρων Αναψυχής˙
    αντίγραφο Άδειας Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών, όπου εφαρμόζεται˙
    αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας από την οικεία τοπική αρχή, όπου εφαρμόζεται.

Για την έκδοση άδειας ή ανανέωσης δεν καταβάλλονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι οι άδειες σε ό, τι αφορά τα Κέντρα Αναψυχής για τα οποία έχει εκδοθεί Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών, ισχύουν μέχρι την 12η Μαρτίου που ακολουθεί την ημερομηνία έκδοσής της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κανένας δεν χρησιμοποιεί ή θέτει σε λειτουργία ή προκαλεί ή επιτρέπει τη χρήση από άλλο ή τη λειτουργία τηλεβόα, μεγαφώνου, ενισχυτή ήχου ή άλλου οργάνου που αυτόματα, μηχανικά ή ηλεκτρικά ενισχύει ή μεταδίδει ενισχυμένο ήχο:

(α) σε δημόσιο χώρο ή
(β) σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με τέτοιο τρόπο ή κάτω από περιστάσεις ώστε ο ενισχυμένος ήχος με αυτό τον τρόπο, να προκαλεί οχληρία σε οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο χώρο,

παρά μόνο δυνάμει άδειας που εκδίδεται από τον Έπαρχο ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτεί ο Έπαρχος για αυτό, και σύμφωνα με τους τυχόν συνημμένους όρους σε τέτοια άδεια.

Ο επιτόπιος έλεγχος εφαρμογής της σχετικής πρόνοιας του Νόμου και όρων σε άδειες που έχουν εκδοθεί γίνεται από την Αστυνομία.