Ραδιοσυχνότητες – Χρήση για Ραδιοεπικοινωνίες

Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών

Γενικές Πληροφορίες

Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε πρόσωπο στην Κυπριακή Δημοκρατία υπόκειται είτε σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή ή σε Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης, που χορηγεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. , σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Τα ατομικά δικαιώματα χρήσης χορηγούνται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση συγκεκριμένης συχνότητας π.χ για Ιδιωτικά Συστήματα Κινητών Ασυρμάτων (PMR), Δημόσια Συστήματα Πρόσβασης Κινητών Ασυρμάτων (PAMR), Δημόσια και Ιδιωτικά συστήματα Τηλεειδοποίησης, Επίγειους Δορυφορικούς Σταθμούς, Ραδιοερασιτεχνικές υπηρεσίες, Σταθερές Ραδιοϋπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας αναφορικά με επίγειους, αεροναυτικούς ή ναυτιλιακούς σταθμούς, άλλους από τους προαναφερόμενους, για τους οποίους απαιτείται η χρήση συγκεκριμένης συχνότητας για αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών.

Η χρήση όλων των άλλων ραδιοσυχνοτήτων υπόκειται σε καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης (βλέπε κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων στα ‘Σχετικά Έγγραφα’), πλην των εξαιρέσεων (καθορίζονται στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης εξουσιοδότησης) Διάταγμα ). Οι κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση καθορίζονται στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα .

Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία ο αιτητής πρέπει να ικανοποιήσει για την εξασφάλιση Εξουσιοδοτήσεων για Ραδιοσυχνότητες.

Το σχετικό έντυπο αίτησης (βλέπε τον πίνακα κατωτέρω) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Λεωφόρος Στροβόλου 256, 2048 Λευκωσία
Τ.Θ.24647, 1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 814846, +357 22 814841
Τηλεομοιότυπο: +357 22 321925
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Πίνακας. Έντυπα αιτήσεων για υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας

Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας που αφορά Έντυπο Αίτησης
Ιδιωτικά συστήματα κινητών ασυρμάτων (Private Mobile Radio – PMR)

Δημόσια και ιδιωτικά συστήματα τηλεειδοποίησης

Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (PMR-PAMR-PAGING)
Επίγειους δορυφορικούς σταθμούς Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων -Επίγειος Δορυφορικός Σταθμός (Satellite Earth Station)
Ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων – Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία (Radioamateur)
Σταθερές ραδιοϋπηρεσίες Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων – Σταθερές Ραδιοϋπηρεσίες (Fixed Radio Services)
Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας που αφορούν επίγειους ή αεροναυτικούς ή ναυτιλιακούς σταθμούς, άλλους από τους σταθμούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ), για τους οποίους απαιτείται η χορήγηση ειδικής συχνότητας προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και αναφορικά με τους οποίους ο Κανονισμός 14(2) δεν προβλέπει τον καθορισμό ειδικού έντυπου αίτησης Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων – Γενικό (Generic)
Ραδιοσυχνότητες που υπόκεινται σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή. Διάταγμα του 2008 (Ρ.Ι. 365/2008) Δήλωση Εγγραφής για Γενική Εξουσιοδότηση
Ραδιοφωνική Υπηρεσία για τη λειτουργία μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού, τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού και παγκύπριου ραδιοφωνικού οργανισμού Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων – Ραδιοφωνική Υπηρεσία(Radio Broadcasting Service)

 1. Το σχετικό έντυπο αίτησης για ατομικό δικαίωμα χρήσης μπορεί να χρειάζεται ένα τα ακόλουθα έγγραφα:

  αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γέννησης ή δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο˙
  αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, σε περίπτωση σωματείου/ή ιδρύματος, ή αντίγραφο του πιστοποιητικού Εγγραφής από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε περίπτωση σχολείου (απαιτείται μόνο στην αίτηση ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας)˙
  αντίγραφο μελέτης εκτίμησης έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε περίπτωση ποσοστού έκθεσης πέραν των 30% (απαιτείται σε όλα τα έντυπα αιτήσεων πλην του εντύπου αίτησης ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας)˙
  διάγραμμα στο οποίο περιγράφεται το σύστημα Ραδιοεπικοινωνιών (απαιτείται μόνο στην αίτηση γενικής υπηρεσίας)˙
  αντίγραφο απόδειξης επιτυχίας σε εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών ή έγκυρη εξουσιοδότηση ερασιτέχνη που εκδίδεται από οποιαδήποτε χώρα που έχει υιοθετήσει την εξουσιοδότηση CEPT T/R 61-01 (απαιτείται μόνο σε περίπτωση εντύπου για ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία)˙
  αντίγραφο απόδειξης ότι ο χειριστής του διαστημικού σταθμού και ο αιτητής έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη χρήση του συγκεκριμένου τμήματος του διαστήματος (απαιτείται μόνο σε περίπτωση αίτησης Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού)˙
  δήλωση που εντοπίζει τις απαιτήσεις για ραδιοδιευκολύνσεις και την προτιθέμενη χρήση τους μαζί με σύντομη περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος και πώς το προτεινόμενο σύστημα εντάσσεται στις υπηρεσίες που παρέχονται τώρα σε περίπτωση τροποποιήσεων στις υφιστάμενες διευκολύνσεις (στην περίπτωση του εντύπου για Γενική Εξουσιοδότηση)˙
  πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση υπό τη μορφή τεχνικού σημειώματος μπορεί να ζητηθούν σε κάθε έντυπο αίτησης.

  Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή ή διαδικτυακά μέσω της JCCsmart (βλέπε «Τέλη για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών» στις ‘Αιτήσεις & Έγγραφα’).

  Η ειδοποίηση για τη χρήση συχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση δύναται να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα:

  αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ικανότητας Πτήσης που εκδίδεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας˙
  αντίγραφο της εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους (σε περίπτωση χρήσης κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφος).Με την υποβολή της αίτησης ο αιτητής οφείλει να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη (βλέπε «Τέλη για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών» στα σχετικά έγγραφα).

Ο πάροχος υπηρεσίας οφείλει να καταβάλει τα καθοριζόμενα τέλη εξουσιοδότησης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης (βλέπε ‘Τέλη Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας’ στις ‘Αιτήσεις & Έγγραφα’).

Το τέλος ανανέωσης πρέπει να καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου (βλέπε ‘Τέλη Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας’ στις ‘Αιτήσεις & Έγγραφα’). Τόσο το Ατομικό Δικαίωμα χρήσης όσο και η Γενική Εξουσιοδότηση ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το ατομικό δικαίωμα χρήσης ή η γενική εξουσιοδότησης παραχωρείται συνήθως εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τόσο το Ατομικό Δικαίωμα χρήσης όσο και η Γενική Εξουσιοδότηση ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το τέλος ανανέωσης πρέπει να καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου (βλέπε ‘Τέλη Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας’ στις ‘Αιτήσεις & Έγγραφα’).

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο αδειούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους της σχετικής εξουσιοδότησης που εκδίδει ο Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (βλέπε τον Πίνακα Όροι που υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα) όπως και στις πρόνοιες του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξάγει ελέγχους για να διασφαλίσει ότι τα αδειοδοτημένα συστήματα Ραδιοεπικοινωνιών λειτουργούν σύμφωνα με τους σχετικούς όρους. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα τον βοηθήσει να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί. Το Τμήμα μπορεί να αναστείλει ή τερματίσει μια εξουσιοδότηση, να κλείσει ένα σταθμό, να κατάσχει ραδιοεξοπλισμό ή να επιβάλει ποινή σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης του Νόμου περί Ραδιοεπικοινωνιών και των Κανονισμών περί Ραδιοεπικοινωνιών ή οποιουδήποτε όρου των αδειών.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αξιολογεί σε δειγματοληπτική βάση την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Στην περίπτωση Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξάγει ετήσιες επιθεωρήσεις.

Σε περίπτωση γραπτού παραπόνου για επιβλαβή παρεμβολή, το Τμήμα διεξάγει την αναγκαία επιθεώρηση και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα επιβολής σύμφωνα με το Νόμο περί Ραδιοεπικοινωνιών.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα αναπτύσσει, φυλάσσει και εκδίδει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας (βλέπε Σχετικά Έγγραφα).