Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο Μηχανισμός μετεξελίσσεται σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ). The Unit will be the single point of contact for foreign companies.

Γενικές Πληροφορίες

O Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που λαμβάνονται από εταιρείες ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για να ενταχθούν στο Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης, πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια και να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη είναι τα εξής :

 1. Οι εταιρείες να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο με τη λειτουργία αυτοτελών γραφείων σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία.
 2. Οι υφιστάμενες εταιρείες που θα μεταφερθούν στην Κύπρο πρέπει να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών €500.000 ανά έτος για 3 από τα τελευταία 5 έτη. Πρόσθετα, θα διεξάγεται αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας στη βάση των στοιχείων των εξελεγμένων οικονομικών λογαριασμών
 3. Οι νέες εταιρείες που θα μεταφερθούν στην Κύπρο θα πρέπει να έχουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες να τεκμηριώνονται στο 5ετές επιχειρηματικό τους πλάνο.

Ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης λειτούργει στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και προσφέρει τις πιο κάτω Υπηρεσίες:

 1. Παροχή Υπηρεσιών για τη σύσταση επιχειρήσεων:
Δυνατότητα εξασφάλισης όλων των απαραίτητων εγγραφών για τη σύσταση επιχείρησης σε ένα και μόνο σημείο, μέσω της παροχής υπηρεσιών που αφορούν:
 • Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος
 • Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μητρώο Εργοδότη
 • Εγράφη στο μητρώο ΦΠΑ και στο φόρο εισοδήματος.
 
 1. Καθοδήγηση για αδειοδότηση εγκατάστασης και δραστηριοποίησης επιχειρήσεων στην Κύπρο:
Παροχή πληροφόρησης για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης.
 1. Έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας στην Κύπρο (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης):
Διευκόλυνση στην έκδοση και ανανέωση αδειών απασχόλησης και διαμονής προσωπικού από τρίτες χώρες στη βάση κριτηρίων. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2020, εγκρίθηκε νέα Πολιτική Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απασχόλησης για επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων που είναι εγγεγραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτήν καθορίζονται οι προϋποθέσεις στη βάση των οποίων θα διευκολύνεται η έκδοση αδειών παραμονής και απασχόλησης ατόμων από τρίτες χώρες που θα εργοδοτούνται από υφιστάμενες και νέες εταιρείες αλλά και από εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης. Ο χρόνος που θα απαιτείται για την έκδοση αδειών διαμονής και απασχόλησης θα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων.

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μέτοχοι τους να κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών της Εταιρείας.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης κριτήριου 1 οι εταιρείες που εντάσσονται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 • Δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.
 • Εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην off-shore), οι οποίες λειτουργούσαν πριν από την αλλαγή του καθεστώτος των οποίων τα στοιχεία κατέχει η Κεντρική Τράπεζα.
 • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες.
 • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας, που θα πιστοποιούνται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στη βάση πλαισίου και μεθοδολογίας που θα καθοριστεί.
 • Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.
 • Πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση βάσει οικονομικών κριτηρίων, νοουμένου ότι θα αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν εξακολουθούν να ικανοποιούνται.
Σημειώνεται πως σε περίπτωση που το ποσοστό της ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ίσο ή κάτω από το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, για να θεωρείται η Εταιρεία δικαιούχος θα πρέπει το ποσοστό αυτό να αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των €200.000.
 1. Να αποδεικνύουν με κατάλληλα έγγραφα ότι ο τελικός δικαιούχος έχει προβεί σε άμεση ξένη επένδυση ύψους τουλάχιστον €200.000, για σκοπούς της δραστηριοποίησης της επιχείρησης στην Κύπρο.
 2. Να λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο τα οποία να στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο Γραφείο, εκτός σε περιπτώσεις συστέγασης επιχειρήσεων.

Ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Ανώτεροι Διευθυντές (Directors):
 • Υπήκοοι τρίτων χωρών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών ως Σύμβουλοι Διευθυντές (Directors) ή Συνέταιροι (Partners)
 • Γενικοί Διευθυντές (General Managers) των παραρτημάτων και θυγατρικών εταιρειών αλλοδαπών εταιρειών
 • Διευθυντές Τμημάτων (Departmental Managers)
 • Διευθυντές Έργων (Project Managers)
Οι ελάχιστες αποδεκτές μεικτές μηνιαίες απολαβές για Ανώτερους Διευθυντές είναι €4.000 και άνω, ποσό που δυνατό να προσαρμόζεται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη. Η πολιτική ορίζει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που μπορούν να απασχοληθούν σε αυτή την κατηγορία τα πέντε (5) άτομα, εκτός εάν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης πεισθεί ότι δικαιολογείται η εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε επιχείρησης.
 1. Μεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη καθώς και άλλο απαραίτητο προσωπικό (key personnel):
 • Ανώτερο / Μεσοδιευθυντικό προσωπικό
 • Άλλο διοικητικό, γραμματειακό ή τεχνικό προσωπικό.
Οι ελάχιστες αποδεκτές μεικτές μηνιαίες απολαβές για Μεσοδιευθυντικά και ανώτερα στελέχη είναι €2.000 και άνω, ποσό που δυνατό να προσαρμόζεται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη. Η πολιτική ορίζει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που μπορούν να απασχοληθούν σε αυτή την κατηγορία τα δέκα (10) άτομα, εκτός εάν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης πεισθεί ότι δικαιολογείται η εργοδότηση μεγαλύτερου αριθμού, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε επιχείρησης.
 1. Εξειδικευμένο Προσωπικό
Προσωπικό τρίτων χωρών σε επαγγέλματα/ με δεξιότητες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1. Ο αριθμός των εργαζομένων που μπορούν να εργοδοτηθούν από την κάθε επιχείρηση θα καθορίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών της όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο και εντάσσονται στο Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο κύκλος εργασιών που θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς του Πίνακα 2, θα αφορά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας στο εξωτερικό και θα ισχύει για τα πρώτα δυο χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης στη Δημοκρατία. Ακολούθως, θα λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών στη Δημοκρατία. Οι ελάχιστες αποδεκτές μεικτές μηνιαίες απολαβές για Εξειδικευμένο Προσωπικό είναι €2.000 και άνω, ποσό που δυνατό να προσαρμόζεται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη. Πίνακας 1 Επαγγέλματα/Δεξιότητες
 1. Software and System Engineers
 2. Application and Data Architects
 3. ICT and Enterprise Solution Architects
 4. Technical Assurance Professionals
 5. Telecom and Space Engineers
 6. Data scientists
 7. Machine Learning Engineers
 8. Web Developers and designers
 9. UX User Experience Professionals
 10. Quantitative Analysts
 11. Quality Assurance Analysts
 12. Mobile Application Developers
 13. Augmented Reality/ Virtual Reality Programmers
 14. Digital Marketing Specialists
 15. Video Production Multimedia Specialists for Mobile Apps and Software
 16. Analysts for Mobile Apps and Software
 17. Designers of Prototype for Mobile Devices
 18. DevOps Engineers
 19. Cyber Security Specialists
 20. Artificial Intelligence, Robotics and Big Data Specialists
 21. Pharmaceutical Formulation Technologists
 22. Pharmaceutical Engineer Validation Specialists
 23. Pharmaceutical Patents Specialists
 24. Pharmaceutical Regulatory and Quality Assurance Professionals
 25. Marine Engineers
 26. Naval Architects
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που μπορούν να απασχοληθούν στην κατηγορία του Εξειδικευμένου Προσωπικού παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, πιο κάτω.
Κύκλος Εργασιών Αριθμός Υπαλλήλων Χρόνος Έκδοσης Άδειας
≤1 εκατομμύριο Μέχρι 5 4 εβδομάδες
>€1 – €3 εκατομμύρια Μέχρι 10 4 εβδομάδες
>€3 – €5 εκατομμύρια Μέχρι 20 4 εβδομάδες
>€5 – €10 εκατομμύρια Μέχρι 30 4 εβδομάδες
>€10 – €20 εκατομμύρια Μέχρι 50 4 εβδομάδες
>€20 – €30 εκατομμύρια Μέχρι 100 6 εβδομάδες
>€30 εκατομμύρια 100-200 6 εβδομάδες
Εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΜΠ), θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα την Πολιτική για απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού στην κατηγορία του Εξειδικευμένου Προσωπικού.
 1. Υποστηρικτικό προσωπικό:
Περιλαμβάνονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν εντάσσονται στις πιο πάνω κατηγορίες. Μια επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει υπηκόους τρίτων χωρών σε θέσεις της κατηγορίας αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία της Γενικής Απασχόλησης, δηλαδή αφού εξασφαλίσει πρώτα τη θετική σύσταση (σφράγιση συμβολαίου) του Τμήματος Εργασίας. Δεδομένου του ελέγχου της αγοράς εργασίας από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αυτή την κατηγορία επιτρέπεται η απασχόληση 30% του συνολικού προσωπικού. Δεν απαιτείται, βεβαίως, έγκριση του Τμήματος Εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Υπέρβαση Μέγιστου Επιτρεπόμενου Αριθμού Αλλοδαπών Απασχολουμένων Για την υπέρβαση του ορίου του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα στο ΤΑΜΠ, στα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη η ανάγκη για εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη μισθοδοσία όπως επίσης:
 • τον κύκλο δραστηριοτήτων,
 • την αναλογία αλλοδαπών προς Κύπριους και πολίτες της Ε.Ε.,
 • και το χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.
Για υπέρβαση του ορίου πέραν των 300 αλλοδαπών απασχολουμένων στις κατηγορίες 1-3 πιο πάνω, θα χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 1. Δεν υφίστανται χρονικοί περιορισμοί στα χρόνια διαμονής των αλλοδαπών απασχολουμένων (Ανώτερο Διευθυντικό, Μεσοδιευθυντικό προσωπικό, Εξειδικευμένο Προσωπικό).
 2. Δεν απαιτείται εξασφάλιση σφραγισμένου συμβολαίου από το Τμήμα Εργασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο Ανώτερο Διευθυντικό και Μεσοδιευθυντικό επίπεδο ή στο Εξειδικευμένο Προσωπικό.
 3. Υπάρχει άμεση πρόσβαση στην οικογενειακή επανένωση των αλλοδαπών απασχολουμένων με τις οικογένειές τους (σύζυγο και ανήλικα τέκνα), νοουμένου ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, Κεφ. 105 ως έχει τροποποιηθεί.
 4. Επιτρέπεται η έκδοση άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στις υπό αναφορά εταιρείες Ανώτερου Διευθυντικού, Μεσοδιευθυντικού και Εξειδικευμένου προσωπικού του οποίου η είσοδος στη Δημοκρατία επιτεύχθηκε με τουριστική θεώρηση εισόδου, δηλαδή χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας εισόδου από το ΤΑΠΜ (αυτό δεν αποτελεί μέρος της υφιστάμενης πολιτικής του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά διοικητική πρακτική που ακολουθείται για διευκόλυνση των εταιρειών).

Οι επιχειρήσεις που εκφράζουν ενδιαφέρον για μεταφορά των εργασιών τους στην Κύπρο και επιθυμούν να επωφεληθούν από τις πιο πάνω πρόνοιες, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς το ΥΕΕΒ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συνοδευόμενο από:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση τους στην Κύπρο (για τις περιπτώσεις που οι εταιρείες δεν είναι ήδη εγκατεστημένες στην Κύπρο). Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επιστολή.
 2. Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων, διευθυντών και καταστατικό (στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα)
 3. Εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς για τα 3 από τα τελευταία 5 έτη (υφιστάμενες εταιρίες) ή 5ετές επιχειρησιακό πλάνο (νέες εταιρείες).
Το Υπουργείο θα διεξάγει έλεγχο δέουσας επιμέλειες για τις εταιρείες που θα εντάσσονται στον Μηχανισμό.